۱-۱ مقدمه
۱-۲ ساختار تشکیلاتی صنعت برق
۱-۳ آشنایی کلی با سیستم‌های توزیع
۱-۴ عوامل موثر در طراحی و بهره برداری از شبکه‌های توزیع
۱-۵ انواع شبکه‌های توزیع

فصل دوم: برآورد بار، تلفات و تعرفه‌ها
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف پایه
۲-۳ نمونه‌هایی از کاربرد تعاریف پایه
۲-۴ انواع مصرف کنندگان و مشخصات آن‌ها
۲-۵ برآورد بار
۲-۶ رابطه‌ی بین ضریب بار و ضریب تلفات
۲-۷ تعرفه‌ها
۲-۸ تمرینات فصل دوم

فصل سوم:آشنایی با اجزا اصلی شبکه‌های توزیع
۳-۱ مقدمه
۳-۲ ترانسفورماتور
۳-۳ خطوط هوایی
۳-۴ کابل‌های زیرزمینی

فصل چهارم: محاسبه افت ولتاژ
۴-۱ مقدمه
۴-۲ بررسی یک شبکه ساده
۴-۳ بررسی حالت کلی در شبکه‌های شعاعی
۴-۴ افت ولتاژ در شبکه‌های حلقوی
۴-۵ افت ولتاژ در شبکه‌های دو سو تغذیه
۴-۶ محاسبه افت ولتاژ در شبکه‌های فشار ضعیف
۴-۷- محاسبه افت ولتاژ به کمک برنامه پخش بار
۴-۸ تمرینات فصل چهارم

فصل پنجم: انتخاب سطح مقطع خطوط و کابل‌های شبکه توزیع
۵-۱ مقدمه
۵-۲ انتخاب سطح مقطع خطوط فشار متوسط و قوی
۵-۳ انتخاب مقطع کابل‌های فشار متوسط و قوی
۵-۴ انتخاب سطح مقطع خطوط فشار ضعیف
۵-۵ قطع در شبکه‌های حلقوی
۵-۶ تمرینات فصل پنجم

فصل ششم: خطوط فوق توزیع و پست‌های توزیع
۶-۱ مقدمه
۶-۲ خطوط فوق توزیع
۶-۳ عوامل موثر در طراحی پست‌های توزیع
۶-۴ توزیع عایقبندی و محل استقرار تجهیزات
۶-۵ شینه بندی پست‌های توزیع
۶-۶ انتخاب ظرفیت پست‌های توزیع
۶-۷ انتخاب تعداد و نوع فیدر‌ها
۶-۸ انتخاب سطح اتصال کوتاه
۶-۹ چگونگی زمین کردن
۶-۱۰ محل پست

فصل هفتم: ملاحظاتی در طراحی شبکه‌های فشار متوسط و ضعیف
۷-۱ معرفی شبکه‌های فشار متوسط
۷-۲ انتخاب سطح ولتاژ
۷-۳ مدلسازی شبکه فشار متوسط
۷-۴ جنبه‌های موثر در بهره برداری
۷-۵ روش‌های انتقال بار
۷-۶ معرفی شبکه‌های فشار ضعیف
۷-۷ ساختار شبکه‌های فشار ضعیف
۷-۸ پست‌های ترانسفورماتور توزیع

فصل هشتم:رشنایی معابر
۸-۱ مقدمه
۸-۲ تعارف
۸-۳ ویژگی‌های کلی روشنایی معابر
۸-۴ محاسبات روشنایی معابر
۸-۵ محاسبات شدت روشنایی در یک نقطه از مسیر
۸-۶ آرایش نصب پایه‌ها

فصل نهم: حفاظت شبکه‌های توزیع
۹-۱ مقدمه
۹-۲ حفاظت شبکه‌های شعاعی
۹-۳ هماهنگی رله‌های جریان زیاد با مشخصه کاهش
۹-۴ مثالی از هماهنگی رله‌های جریان زیاد از طریق محاسبه
۹-۵ هماهنگ نمودن رله‌های اتصال زمین
۹-۶ هماهنگی رله‌های جریان زیاد با فیوز
۹-۷ حفاظت شبکه‌های حلقوی
۹-۸ تمرینات فصل نهم

فصل دهم: ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع
۱۰-۱ مقدمه
۱۰-۲ مفاهیم اصلی
۱۰-۳ شاخص‌های اصلی برای اندازه گیری قابلیت اطمینان
۱۰-۴ قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری و موازی
۱۰-۵ زنجیره مارکوف
۱۰-۶ روابط تقریبی برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم‌ها
۱۰-۷ ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع
۱۰-۸ تمرینات فصل دهم

فصل یازدهم:کاربرد خازن در شبکه‌های توزیع
۱۱-۱ مقدمه
۱۱-۲ خازن سری
۱۱-۳ خازن موازی
۱۱-۴ اصلاح ضریب قدرت به کمک خازن موازی
۱۱-۵ برریب اقتصادی نصب خازن
۱۱-۶ انتخاب محل نصب خازن‌ها
۱۱-۷ تمرینات فصل یازدهم

دیدگاه بگذارید