در کتاب طراحی خط انتقال ، مفاهیمی مانند مبانی خطوط انتقال ، تعاریف و اصطلاحات ، تعیین سطح ولتاژ ، پارامترهای موثر در طراحی خطوط انتقال ، جریان های مجاز ، تلفات الکتریکی و چندین موضوع مرتبط با طراحی خطوط انتقال وجود دارد. بحث شده اند این کتاب به همراه مثالهای کاملاً حل شده ، مفاهیم را ساده کرده است.
سرفصل مطالبی که در این کتاب ارائه می‌شود:
۱- پلان پروفیل
۲- تعارف
۳-انواع منحنی‌ها۴- انتخاب ولتاژ اقتصادی
۵-مسیریابی
۶-طراحی هادی‌های خطوط انتقال
۷-مقطع هادی‌ها
۸-پارامتر‌های خطوط انتقال
۹-امپدانس موجی خط
۱۰- SIL قدرت طبیعی خط
۱۱-مقادیر عددی پارامتر‌های خطوط انتقال نیرو
۱۲-جریان مجاز هادی
۱۳-تعادل حرارتی در هادی‌ها
۱۴-جریان مجاز
۱۵-تلفات الکتریکی در خطوط انتقال
۱۶-مدل‌های خطوط انتقال انرژی
۱۷-کرونا
۱۸-نقش جریان اتصال کوتاه درتعیین مقطع هادی‌ها
۱۹-انتخاب سیم محافظ
۲۰- اصول محافظت خطوط انتقال در قبال تخلیه جوی الکتریکی
۲۱-اضافه ولتاژ‌ها
۲۲-مقره‌های خطوط انتقال نیرو
۲۳-روش‌های طراحی ایزولاسیون خطوط انتقال
۲۴-انتخاب شرایط بارگذاری به کمک آمار هواشناسی منطقه

دیدگاه بگذارید