تقریباً یک ششم سرمایه کشورمان در صنعت برق هزینه می شود که نیاز به نگهداری و استفاده صحیح از آنها با توجه به هزینه ها دارد. با توجه به افزایش کارایی و استفاده از تجهیزات شبکه ، سعی می کنیم از توان اسمی ترانس استفاده کنیم. توان نامی ترانسفورماتورها برای شرایط استاندارد طراحی شده است. دمای متوسط ​​روزانه 30 درجه و ارتفاع نصب 1000 متر از سطح دریا و بار سه فاز متعادل و بدون هارمونیک از شرایط استاندارد طراحی ترانسفورماتور هستند.
کتاب بهره برداری از ترانسفوماتور‌ها

سر فصل مطالبی  که در این کتاب ارائه می شود:

فصل اول: مقدمهفصل دوم: تاثیر درجه حرارت محیط بر ظرفیت واقعی ترانسفورماتور‌های توزیع

۲-۱ مقدمه

۲-۲ دمای محیط استاندارد

۲-۳ نحوه خنک کردن ترانسفورماتور‌ها

۲-۳-۱ سیستم‌های خنک کننده

۲-۴ فرآیند انتقال حرارت در ترانسفورماتور‌های توزیع

۲-۵ اندازه گیری درجه حرارت تجهیزات ترانسفورماتور در تست افزایش درجه حرارت

۲-۶ تاثیر درجه حرارت محیط روی عمر ترانسفورماتور‌ها

۲-۶-۱ پیری عایق بر اثر حرارت

۲-۶-۲ پیری نسبی عایق

۲-۷ محدودیت‌های دمایی در ترانسفورماتور‌ها برای شرایط معمولی سرویس

۲-۸ دمای محیط استفاده شده در محاسبات تعیین ظرفیت برای الگو‌های مختلف

۲-۹ تاثیر محیط روی بار قابل تغذیه توسط ترانسفورماتور

فصل سوم: تاثیر ارتفاع نصب بر ظرفیت واقعی ترانسفورماتور‌های توزیع

۳-۱ مقدمه

۳-۲ اثر ارتفاع روی فشار بارومتریک و چگالی هوا

۳-۳ اثر ارتفاع روی افزایش دماع ترانسفورماتور‌ها

۳-۴- بارگذاری ترانسفورماتور برای عمر متوسط معمولی

۳-۵ شرایط استاندارد طراحی ترانسفورماتور

۳-۶ تاثیر ارتفاع روی تعیین ظرفیت واقعی ترانسفورماتور

دیدگاه بگذارید