هدف از بحث در مورد مشکلات ارزش ویژه ، یافتن مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک ماتریس مربع است. مقادیر ویژه همان نقاط منفرد در ماتریس نیز تعریف شده است. این مقادیر را می توان با استفاده از ریشه های چند جمله ای مشتق شده از Det (A – I) بدست آورد.

فرض کنید A یک ماتریس مربع است. برای محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس A می توانید از دستور (eig (A) استفاده کنید. برای این منظور ، این دستور را بنویسید (U ، R) eig (A) عناصر مورب ماتریس مورب R برابر مقدار ویژه و U هستند ستون های ماتریس بردارهای ویژه خواهند بود.

توجه: اگر فقط دستور را به صورت (eig (A) بنویسیم ، MATLA فقط مقادیر ویژه را نشان می دهد.

دیدگاه بگذارید