در این بخش از مطالب آموزش و کاربردی مربوط به کار با نرم افزار متلب می خواهیم به شما نشان دهیم که روش به دست آوردن اعداد اول در این نرم افزار چیست.  از دستور isprime در MATLA برای شناسایی اعداد کلیدی استفاده می شود. دستور Isprime ماتریس را در ورودی می گیرد و سپس ماتریس را با همان ابعاد برمی گرداند ، جایی که مقدار برای عناصر اصلی 1 و مقدار برای عناصر غیر اساسی است. 0 ارسال شده

 

به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

clear all
close all
clcA=[0 1 2 3 4 5; 6 7 8 9 10 11];
B=isprime(A)

نتیجه:

 

B =

0     0     1     1     0     1
0     1     0     0     0     1

دیدگاه بگذارید