در این پایان نامه ، ساختار موتور القایی تحمل ، سیستم کنترل گشتاور و همچنین سیستم کنترل نیروی نگهداری روتور بررسی می شود. این پرونده دارای 82 صفحه است و شامل عناوین کلی زیر است:

۱-فصل اول کلیات تحقیق۱- ۱ بیان مساله

۱- ۲ ضرورت انجام تحقیق

۱- ۳ اهداف کلی رساله

۱- ۴ فرضیه‌های پژوهشی

۲- فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲- ۱ مقدمه

۲- ۲ موتور‌های بدون یاتاقان

۲- ۳ موتور‌های بدون یاتاقان القایی یا BLIM

۲- ۴ روش‌های کنترلی استفاده شده در موتور‌های بدون یاتاقان

۲- ۵ نیروی نگهدارنده و معادلات ریاضی

۲- ۶ ماتریس اندوکتانس

۲- ۷ معادلات نیرو

۲- ۸ تحریک سیمپیچ‌ها و تولید نیرو

۲- ۸ – ۱ تحریک – dc برای بررسی عملکرد نیرو

۲ – ۸ – ۲ تحریک – ac سیمپیچ‌ها

۲- ۹ اندوکتانس‌های خودی و متقابل سیمپیچ‌ها

۳ فصل سوم مواد و روش‌ها

۳- ۱ مقدمه

۳- ۲ کنترل معمولی موتور القایی بدون یاتاقان

۳- ۳ کنترل برداری در موتور‌های القایی معمولی

۳- ۴ کنترل برداری غیرمستقیم در راستای شار روتور

۳- ۵ تعیین پارامتر‌های موتور بدون یاتاقان

۳ – ۵ – ۱ پارامتر‌های سیم پیچ موتوری

۳- ۵ – ۲ پارامتر‌های سیم پیچ نیرو

۴-فصل چهارم نتایج

۴- ۱ مقدمه

۴- ۲ نتایج حاصل از شبیه سازی

۵-فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵ – ۱ نتیجه گیری

۵- ۲ پیشنهادات

دیدگاه بگذارید