1-1 مقدمه
1-2 ساختار سازمانی صنعت برق
1-3 معرفی عمومی سیستم های توزیع
1-4 عوامل موثر در طراحی و عملکرد شبکه های توزیع
1-5 نوع شبکه توزیع

فصل دوم: برآورد بارها ، ضررها و تعرفه ها
2-1 مقدمه
2-2 تعاریف اساسی
2-3 نمونه استفاده از تعاریف اساسی
2-4 انواع مصرف کنندگان و خصوصیات آنها
2.5 برآورد بار
2-6 رابطه بین ضریب بار و ضریب تلفات
2-7 تعرفه
2-8 تمرین برای فصل دوم

فصل سوم: آشنایی با اجزای اصلی شبکه های توزیع
3-1 مقدمه
2-3 ترانسفورماتور
3-3 شرکت هواپیمایی
3-4 کابل زیرزمینی

فصل 4: محاسبه افت ولتاژ
4-1 مقدمه
4-2 بررسی یک شبکه ساده
4-3 بررسی وضعیت عمومی در شبکه های شعاعی
4-4 افت ولتاژ در شبکه های مدور
4-5 افت ولتاژ در شبکه های منبع تغذیه دو طرفه
4-6 محاسبه افت ولتاژ در شبکه های کم فشار
4-7- محاسبه افت ولتاژ به کمک برنامه توزیع بار
4-8 تمرین برای فصل چهارم

فصل 5: انتخاب سطح مقطع خطوط و کابلهای شبکه توزیع
5-1 مقدمه
5-2 مقطع خطوط فشار متوسط ​​و قوی را انتخاب کنید
5-3 انتخاب مقطع کابلهای فشار متوسط ​​و قوی
5-4 انتخاب سطح مقطع خطوط فشار ضعیف
5-5 قطع ارتباط در شبکه های دایره ای
5-6 تمرین فصل پنجم

فصل ششم: خطوط توزیع و پستهای توزیع
6-1 مقدمه
6-2 خطوط توزیع فوق
6-3 عامل موثر در طراحی پست های توزیع
6-4 توزیع عایق و محل قرارگیری تجهیزات
6-5 توزیع پست های توزیع
6-6 انتخاب ظرفیت پست های توزیع
6-7 انتخاب تعداد و نوع فیدرها
6-8 سطح اتصال کوتاه را انتخاب کنید
6-9 نحوه زمین زدن
6-10 اداره پست

فصل هفتم: ملاحظات در طراحی شبکه های فشار متوسط ​​و پایین
7-1 معرفی شبکه های فشار متوسط
7-2 انتخاب سطح ولتاژ
7-3 مدل سازی شبکه فشار متوسط
7-4 جنبه های موثر در عملکرد
7-5 روش های انتقال بار
7-6 معرفی شبکه های کم فشار
7-7 ساختار شبکه های کم فشار
7-8 پستهای ترانس توزیع

فصل هشتم: روشنایی معابر
8-1 مقدمه
8-2 مقدمه
8.3 مشخصات عمومی روشنایی خیابان
8-4 محاسبات روشنایی معابر
8-5 محاسبات شدت نور در یک نقطه از مسیر
8-6 ترتیب نصب پایه ها

فصل 9: حفاظت از شبکه های توزیع
9-1 مقدمه
9-2 حفاظت از شبکه های شعاعی
9-3 هماهنگی رله های جریان زیاد با مشخصه کاهش
9.4 نمونه ای از هماهنگی رله های جریان زیاد از طریق محاسبه
9-5 هماهنگی رله های اتصال زمین
9-6 هماهنگی رله های جریان زیاد با فیوزها
9-7 حفاظت از شبکه های دایره ای
9-8 تمرینات فصل نهم

فصل 10: ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
10-1 مقدمه
10-2 مفاهیم اصلی
10-3 شاخص های اصلی برای اندازه گیری قابلیت اطمینان
10-4 قابلیت اطمینان در سیستم های سری و موازی
10-5 زنجیره مارکوف
10-6 روابط تقریبی برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم
10-7 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
10-8 تمرینات فصل دهم

فصل 11: کاربرد خازن در شبکه های توزیع
11-1 مقدمه
خازن سری 11-2
11-3 خازن های موازی
11-4 اصلاح ضریب قدرت با کمک خازن موازی
11-5 هزینه اقتصادی نصب خازن
11-6 انتخاب محل نصب خازن ها
11-7 تمرینات فصل یازدهم

ارجاع

کتاب مورد نظر توسط دکتر سپاسیان نوشته شده است.

دیدگاه بگذارید