تقریباً یک ششم سرمایه در کشور ما صرف بخش برق می شود که این امر نیاز به نگهداری و استفاده صحیح و متناسب با هزینه ها دارد. با توجه به افزایش کارایی و استفاده از تجهیزات شبکه ، سعی می کنیم از توان نامی ترانسفورماتور استفاده کنیم. درجه بندی توان ترانسفورماتورها بر اساس شرایط استاندارد است. دمای متوسط ​​روزانه 30 درجه ، ارتفاع نصب 1000 متر از سطح دریا و بار سه فاز متعادل و بدون هارمونیک شرایط استاندارد طراحی ترانس هستند.
کتاب بهره برداری از ترانسفوماتور‌ها

فصول معرفی شده در این کتاب:

فصل اول مقدمه

فصل 2: ​​تأثیر دمای محیط بر ظرفیت واقعی ترانسفورماتورهای توزیع

2-1 مقدمه

2-2 دمای استاندارد محیط

2-3 چگونه ترانسفورماتور را خنک کنیم

2-3-1 سیستم خنک کننده

2-4 فرآیند انتقال حرارت ترانسفورماتور توزیع

2.5 اندازه گیری دمای تجهیزات ترانسفورماتور در آزمون افزایش دما

2-6 تأثیر دمای محیط بر عمر ترانسفورماتور

2-6-1 پیری عایق

2-6-2 پیر شدن نسبی عایق

2-7 حد دمای ترانسفورماتور در شرایط استفاده عادی

2-8 ظرفیت مدل های مختلف ، دمای محیط مورد استفاده در محاسبه را تعیین می کند

2-9 تأثیر محیط بر باری که ترانس می تواند تحمل کند

فصل 3: تأثیر ارتفاع نصب بر ظرفیت واقعی ترانس توزیع

3-1 مقدمه

3-2 تأثیر ارتفاع بر فشار هوا و چگالی هوا

3-3 تأثیر ارتفاع بر افزایش دمای ترانسفورماتور

3-4- بار ترانسفورماتور با متوسط ​​عمر متوسط

3-5 شرایط استاندارد طراحی ترانسفورماتور

تأثیر ارتفاع 3-6 در تعیین ظرفیت واقعی ترانسفورماتور

حجم: 1.7 مگابایت

دیدگاه بگذارید