این راهنما برای بحث در مورد الزامات حفاظت از شبکه برق به 9 فصل تقسیم شده است. عناوین تحت پوشش عبارتند از:

فصل اول مقدمه ای در مورد حفاظت از برق

فصل 2 مبانی عملکرد رله
فصل 3: ترانسفورماتور جریان و ولتاژ

فصل 4: ساختار داخلی رله

فصل 5: حفاظت از جریان بالا

فصل 6: حفاظت از ژنراتور

فصل 7: حفاظت از ترانسفورماتور

فصل 8 رله جهت دار

فصل 9: رله فاصله

همانطور که می دانید ، اگر حفاظت از سیستم قدرت پیش بینی نشده باشد ، جریانهای زیادی که اغلب به دلیل اتصال کوتاه تجهیزات سیستم قدرت ایجاد می شوند ، ممکن است صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات و شبکه برق وارد کنند. اگر در هر نقطه از سیستم برق خطایی رخ دهد و منطقه در محدوده حفاظت رله باشد ، رله سریع عمل کرده و تجهیزات و منطقه را از شبکه جدا می کند. بنابراین ، وظیفه حفاظت از رله جلوگیری از خطا در شبکه و سیستم قدرت نیست ، بلکه نشان دادن اثر آن تنها پس از بروز خطا است. تنها رله بوخولتس که می تواند از خرابی ترانس برق جلوگیری کند.

حجم: 12 مگابایت

دیدگاه بگذارید