در این بخش از آموزش های مربوط به نرم افزار MATLAB ، ما قصد داریم تا اطلاعات مربوط به راه اندازی اولیه و شروع کار با MATLAB را به شما ارائه دهیم.

برای شروع یادگیری MATLAB واقعاً نیازی به تنظیم محیط MATLAB ندارید. دلیل آن بسیار ساده است: ما اکنون محیط MATLAB را بصورت آنلاین داریم ، بنابراین می توانیم همه مثالهای موجود را همزمان با کار نظری شما اجرا کنیم.

MATLAB این اطمینان را به شما می دهد که هنگام خواندن می توانید نتایج را با پارامترهای مختلف مشاهده کنید.

مثال

x = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

y1 = [.16 .08 .04 .02 .013 .007 .004 .002 .001 .0008 ];

y2 = [.16 .07 .03 .01 .008 .003 .0008 .0003 .00007 .00002 ];

semilogy(x,y1,’-bo;y1;’,x,y2,’-kx;y2;’);

title(‘Plot title’);

xlabel(‘X Axis’);

ylabel(‘Y Axis’);

print -deps graph.eps

نصب محیط MATLAB نیاز به چند کلیک دارد.