تجهیزات ابزار دقیق شامل: سنسورها ، فرستنده ها ، مبدل ها ، مانیتورها ، کنترل کننده ها ، عنصر نهایی است. تمام تجهیزات فوق یکی از تجهیزات مورد استفاده در یک فرایند کنترل است ، به بیان ساده تر ، ابزار و تجهیزات آن در تمام فرایندهای کنترل نقش دارند.

عناوین مورد بحث در این کتاب عبارتند از:

سیستم های ابزار دقیق
– سنسورها و مبدل ها
سیگنال ها و استانداردهای آن
تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری
پاسخ دینامیکی دستگاه اندازه گیری
بررسی روشهای اندازه گیری فشار
انواع فشارهای اندازه گیری
اندازه گیری فشار الکتریکی
-منومتر
مزایا و معایب اندازه گیری فشار با فشار سنج
– دیافراگم من
-کپسول
-آبی
-لوله را بارگیری کنید
-نقاط عملی و صنعتی فشار سنج

بررسی روشهای اندازه گیری دما

-سنجش دما با روش انبساط اجسام
دماسنج گازی
– مزایای دماسنج گازی
– اندازه گیری دما با استفاده از تغییر در هدایت الکتریکی
-تحول تغییرات مقاومت به تغییرات ولتاژ
جبران اثر سیم های ارتباطی
– اندازه گیری دما به روش ترموالکتریک
-قوانین ترموکوپل
انواع ترموکوپل
سیم های ارتباطی ترموکوپل
جبران اتصال سرد
نحوه تست و تنظیم ترموکوپل
-اندازه گیری دما با روش تابش بدن گرم
– اصول عملکرد گام شمار

بررسی روشهای اندازه گیری سرعت
– روش شمارش
– سرعت سنج اتومبیل
اندازه گیری بارق با روش استروبوسکوپی
– اندازه گیری سرعت به روش وانت مغناطیسی
مزایای اندازه گیری سرعت به روش وانت مغناطیسی
– اندازه گیری سرعت با روش وانت نوری
– اندازه گیری سرعت با استفاده از تاكوژنراتور
– اندازه گیری سرعت با استفاده از گاورنر
– اندازه گیری سرعت به روش صوتی

استاندارد 4723 استاندارد بین المللی ایران
اصطلاحات و اصطلاحات اساسی
-اندازه گیری
نتایج اندازه گیری
دستگاه های اندازه گیری
– مشخصات دستگاه های اندازه گیری
– استانداردهای اندازه گیری
بررسی روشهای اندازه گیری جابجایی و جابجایی

دیدگاه بگذارید