ابزارها عبارتند از: سنسورها ، فرستنده ها ، مبدل ها ، مانیتورها ، کنترل کننده ها ، عنصر نهایی. کلیه تجهیزات فوق از جمله تجهیزاتی است که در یک فرایند کنترل استفاده می شود. به بیان ساده ، ابزار دقیق و تجهیزات آن در تمام فرایندهای کنترل نقش دارند. سرفصل مطالبی که دراین کتاب ارائه می شود:

سیستم‌های ابزار دقیق
-سنسور‌ها وترانسدیوسر‌ها
-سیگنال‌ها و استاندارد‌های آن
-تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری
-پاسخ دینامیکی یک دستگاه اندازه گیر
بررسی روش‌های اندازه گیری فشار
-انواع فشار‌های اندازه گیری
-اندازه گیری فشار برو الکتریکی
-مانومتر‌ها
-مزایا و معایب اندازه گیری فشار با مانومتر‌ها
-دیافراگم
-کپسول
-بیلوز
-بوردن تیوب
-نکات عملی و صنعتی یک فشار سنج

بررسی روش‌های اندازه گیری درجه حرارت

-اندازه گیری درجه حرارت به روش انبساط اجسام
-ترمومتر گازی
-مزایای ترمومتر گازی
-اندازه گیری درجه حرارت به روش تغییرات هدایت الکتریکی
-تبدیل تغییرات مقاومت به تغییرات ولتاژ
-جبران سازی اثر سیم‌های ارتباطی
-اندازه گیری درجه حرارت به روش ترموالکتریک
-قوانین ترموکوپل‌ها
-انواع ترموکوپل
-سیم‌های ارتباطی ترموکوپل
-جبران سازی اتصال سرد
-نحوه تست و تنظیم یک ترموکوپل
-اندازه گیری درجه حرارت به روش تشعشع جسم گرم
-اصول عملکرد پایومتر‌هابررسی روش‌های اندازه گیری سرعت
-روش شمارشی
-سرعت شمار اتومبیل
-اندازه گیری سرعت به روش استروبوسکوبیک
-اندازه گیری سرعت به روش پیکاب مغناطیسی
-مزایای اندازه گیری سرعت به روش پیکاب مغناطیسی
-اندازه گیری سرعت به روش پیکاب نوری
-اندازه گیری سرعت با استفاده از تاکوژنراتور
-اندازه گیری سرعت با استفاده از گاورنر
-اندازه گیری سرعت به روش صوتی

استاندارد ۴۷۲۳ استاندارد‌های بین المللی ایران
-واژه‌ها و اصطلاحات پایه
-اندازه گیری
-نتایج اندازه گیری
-دستگاه‌های اندازه گیری
-مشخصه دستگاه‌های اندازه گیری
-استاندارد‌های اندازه گیر

دیدگاه بگذارید