بسته به نوع معادله (سختی و سختی نامیده می شود) ، راه حل معادله در MATLA کمی متفاوت خواهد بود. اصطلاح “صلب” برای معادلاتی مانند معادلات متغیرهای مستقل (مانند t) استفاده می شود. چندین متغیر وابسته ، مانند x. و y و … به این ترتیب ، اندازه مشتق متغیر وابسته با اندازه مشتق متغیر مستقل تفاوت معناداری دارد. در غیر این صورت ، آن را معادله ای غیر صلب می نامند. معادلات سخت همچنین شامل معادلاتی است که برای حل معادلات دیفرانسیل ناپایدار و همگرا از روشهای محاسبه عددی استفاده می کنند.تنها راه حل کاهش اندازه گام روش عددی است. اگر متغیری در معادله دیفرانسیل وجود داشته باشد که تغییرات زیادی را در پاسخ به سال ایجاد کند ، این دسته به عنوان یک معادله غیر سخت طبقه بندی می شود.