جزوه آموزش حفاظت از سیستم های قدرت دانشکده صنعت آب و برق برای دانلود آماده شده است. این جزوه نیازهای حفاظتی شبکه برق را در 9 فصل بررسی می کند.

فصل اول مقدمه‌ای بر حفاظت الکتریکی

فصل دوم  مبانی عملکرد رله‌ها
فصل ۳: ترانسفورماتور‌های ولتاژ جریان

فصل ۴: ساختمان داخلی رله‌ها

فصل ۵: حفاظت جریان زیاد

فصل ۶: حفاظت ژنراتور‌ها

فصل ۷:حفاظت ترانسفورماتور‌ها

فصل ۸: رله جهت دار

فصل ۹: رله دیستانسههمانطور که می دانید ، اگر حفاظت از سیستمهای قدرت پیش بینی نشده باشد ، جریانهای شدیدی که غالباً به دلیل اتصال کوتاه در تجهیزات سیستمهای قدرت ایجاد می شوند ، می توانند صدمات جبران ناپذیری به این تجهیزات و شبکه برق وارد کنند. اگر در هر نقطه از سیستم برق خطایی رخ دهد و آن منطقه در منطقه حفاظت از رله باشد ، رله سریع عمل کرده و تجهیزات و منطقه را از شبکه جدا می کند. بنابراین وظیفه رله حفاظتی جلوگیری از خطا در شبکه و سیستم قدرت نیست و فقط نقش آن را پس از خطا نشان می دهد. تنها رله بوخولتس برای جلوگیری از خرابی ترانس های برق کار می کند.

دیدگاه بگذارید