کنترل کننده قابل برنامه ریزی منطقی PLC در سال 1968 ، آمریکایی ها اولین PLC را به نام کنترل کننده قابل برنامه ریزی ساختند.

کنترل کنندگان برنامه GR} آلمانی ها PLC را در سال 1973 وارد بازار کردند و اکنون چندین شرکت در زمینه تولید و استفاده از PLC در جهان وجود دارد. زیمنس 26٪ سهم در بازار جهانی PLC دارد _ شرکت آمریکایی ALAM RADLEY 26٪. OMRON ژاپن 11-1 – MITSUISHI 9 ٪ ، بقیه متعلق به شرکتهای برق AEG-OSCH -GENRAL و TELEME CANIQUE فرانسه است.

دیدگاه بگذارید