آموزش برق: از دستور isprime در MATLAB برای پیدا کردن اعداد اول استفاده می شود. دستور isprime یک ماتریس در ورودی خود دریافت می کند و سپس یک ماتریس با همان ابعاد در خروجی برمی گرداند ، جایی که مقدار 1 برای عناصری که عدد اول بودند و مقدار برای عناصر که عدد اول نیستند ، 0 واقع شده است.

به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

clear all
close all
clcA=[0 1 2 3 4 5; 6 7 8 9 10 11];
B=isprime(A)

نتیجه:

 

B =

0     0     1     1     0     1
0     1     0     0     0     1

منبع: سیم پاور

دیدگاه بگذارید