در این جلسه گزینه های open مورد بحث قرار خواهد گرفت. این گزینه برای وارد کردن پرونده ها یا پروژه های مورد نیاز به محیط طراحی نرم افزار استفاده می شود. تصویر زیر نحوه اجرا و استفاده از این گزینه را نشان می دهد.

همانطور که در بالا ذکر شد ، انتخاب گزینه open منوی مربوط به این گزینه را نشان می دهد.

نکته مهمی که در اینجا ذکر می شود انواع مختلفی است که می توان از طریق open وارد کرد تا فایلی را که می خواهید نوع پسوند ، به اصطلاح قالب یا نوع پرونده را وارد کنید ، وارد کنید ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است. می توانید قالب را بررسی کنید.

دیدگاه بگذارید