انتگرال ها به دو حالت زیر تقسیم می شوند.

در نوع اول ، مشتق یک تابع و تابع داده شده را پیدا می کنیم. بنابراین ، ما در حال انجام روابط مشتق معکوس هستیم. این روابط معکوس مشتقات نامیده می شوند و عملکرد اصلی خود را پیدا می کنند ، به عبارت دیگر ، ما آن را انتگرال نامعین می نامیم.

نوع دوم مشکل هنگام اضافه کردن تعداد بسیار زیادی از مقادیر بسیار کوچک و پذیرش محدودیت در اندازه مقادیر نزدیک به صفر بوجود می آید ، به طوری که تعداد این تقسیمات بی نهایت است. به این نوع انتگرال معین گفته می شود.

انتگرال های مشخص برای مساحت ، حجم ، مرکز ثقل ، لحظه اینرسی ، کارهایی که با زور در برنامه های مختلف انجام می شود استفاده می شود.

انتگرال های نامشخص را در MATLA حل کنید

اگر f ‘(x) مشتق یک تابع f (x) باشد ، انتگرال تعریف نشده f’ (x) با توجه به متغیر x تابعی از f (x) است. به عنوان مثال ، مشتق x2 تابعی از 2x است. می توان گفت انتگرال نامشخص 2x تابعی از x ^ 2 است.

به روش زیر

f'(x2) = 2x

بنابراین

∫ 2xdx = x^2

انتگرال نامعین منحصر به فرد نیست زیرا مشتق تابع x2 + c برای مقادیر ثابت c تابعی 2x است.

این به شرح زیر بیان شده است.

∫ 2xdx = x^2 + c

که c ثابت اختیاری نامیده می شود.

MATLA از دستور int برای محاسبه انتگرال یک عبارت استفاده می کند. برای بدست آوردن انتگرال نامعین یک تابع ، به صورت زیر می نویسیم.

int(f);

دیدگاه بگذارید