همانطور که می دانیم ، مشتق درجه یک را Dy نشان می دهیم. در عبارت dsolve ، اگر مشتق از درجه دوم یا بالاتر باشد ، ابتدا باید نماد D را بنویسیم ، سپس عدد مربوط به ترتیب مشتق را بنویسیم و سپس نماد y را در انتها بنویسیم. به عنوان مثال ، برای تعریف مشتق دوم تابع y ، باید از D2y استفاده کنیم و برای تعریف “y” باید از نماد D3y استفاده کنیم.
برای حل معادلات دیفرانسیل به صورت پارامتری ، می توان به سادگی پارامترها را در معادله قرار داد. این روش به دستور syms نیاز ندارد. به عنوان مثال ، برای حل معادله ax “+ bx ‘+ cx = d می نویسیم:

w=dsolve (‘a*D2x+b*Dx+c*x=d’)

جایی که D2 مخفف مشتق دوم و D مخفف مشتق اول است. پاسخ معادله فوق در متغیر w ذخیره می شود.
معادله زیر را در نظر بگیرید:

x”+2x’+x=1
w=dsolve(‘D2x+2*Dx+x=1’)

x”+2x’+x=1
w=dsolve(‘D2x+2*Dx+x=1’)

w=C20*exp(-t) + C21*t*exp(-t) + 1
w=C20*exp(-t) + C21*t*exp(-t) + 1

معادلات دیفرانسیل را با شرایط اولیه حل کنید
برای حل معادله y ‘= y + sin (t) ، y (0) = 1 ، موارد زیر را انجام می دهیم:

w=dsolve(‘Dy = y + sin(t)’ , ‘ y (0)=1’)
w=(3*exp(t))/2 – cos(t)/2 – sin(t)/2
w=dsolve(‘Dy = y + sin(t)’ , ‘ y (0)=1’)
w=(3*exp(t))/2 – cos(t)/2 – sin(t)/2

اگر می خواهیم جواب را رسم کنیم ، باید از دستور ezplot استفاده کنیم

دیدگاه بگذارید