در این بخش از مقالات آموزشی قصد داریم تا به صورت مختصر در مورد داده ها و انواع آن ها در برنامه ی متلب با شما صحبت کنیم.

وقتی MATLAB با متغیر جدیدی روبرو می شود ، این متغیر را ایجاد می کند و فضای حافظه را برای آن اختصاص می دهد.

اگر متغیری از قبل وجود داشته باشد ، MATLA محتوای اصلی را جایگزین محتوای جدید می کند و در صورت لزوم فضای زیادی را برای آن اختصاص می دهد.

مثال

کل = 42

عبارت فوق یک ماتریس یک به یک به نام “کل” ایجاد می کند و 42 واحد فضا را اشغال می کند.

انواع داده ها در MATLA

متلب دارای 15 نوع داده است. هر نوع داده به صورت آرایه یا ماتریس ذخیره می شود. حداقل اندازه این آرایه ها یا ماتریس ها 0 0 0 است و این اندازه می تواند به هر تعداد افزایش یابد.

دیدگاه بگذارید