عملگر نمادی است که به کامپایلر دستور می دهد ماهرانه عملیات ریاضی و منطقی خاصی را انجام دهد. MATLA عمدتا توسط اپراتورها برای ماتریس ها و آرایه ها طراحی شده است. بنابراین ، اپراتورهای موجود در MATLA می توانند داده های مقیاس دار و غیر مقیاس را کنترل کنند. متلب دارای اپراتورهای اساسی متنوعی است.

اپراتور حسابی

اپراتور منطقی

اپراتورهای منطقی

عملگر بیت

تنظیم اپراتور

اپراتور حسابی

متلب دارای دو نوع عملگر حساب مختلف است.

عملگرهای حسابی ماتریس

عملگرهای حسابی آرایه

طبق تعریف ، عملگرهای حساب ماتریس ها جبری هستند. اجزای آرایه مولفه ها هم روی آرایه های یک بعدی و هم چند بعدی کار می کنند.

این عملگرهای آرایه و ماتریس با نماد (.) متمایز می شوند. با این حال ، عملگرهای جمع و تفریق برای ماتریس ها و آرایه ها یکسان هستند. جدول زیر شرح خاصی از عملگرها است.

دیدگاه بگذارید